top of page

Home  >  Fairs  >  2023 Beijing Contemporary Art Expo

Press Release

Matthew Liu Fine Arts is pleased to participate in 2023 Beijing Contemporary Art Expo. We will be featuring selected works by Eduardo Arranz-Bravo, Candida Höfer, Chen Qiang, Fernando Prats, Huang Yuanqing, Luong Thai, Mao Guanshuai, Qi Lei, Qiu Lingui, Qu Fengguo, Shen Chen, Thomas Canto, Valery Katsuba, Yang YongLiang, Yuan Daxi.

For further information, please contact info@mlfinearts.com or +86 21 63151582

bottom of page