top of page

主页  >  艺术家  > 圆大西

圆大西
福州,中国  b.1973

简历

1973 出生于福建

          现居住与工作在福州

 

精选展览

2020 超越无形”圆大西个展,李安姿当代空间,香港,中国

2019 “气韵非师”作品联展,福州,中国

           “玄之美术馆”当代艺术沙龙展,福州,中国

2018  气韵非师,今日美术馆,北京,中国

 

 

bottom of page